ระบบ โซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

Posted by admin on January 04, 2018  /   Posted in โซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าทางเลือกที่สะอาด

          ช่วยกันลดโลกร้อนและมลพิษต่างๆ ด้วยพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้ความร้อนสูงและเกิดฝุ่นอันตรายในปริมาณมาก ลดโรงไฟฟ้านิวเคลีย์ที่ก่อความร้อนสูงมากและอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสูงเช่นกัน ปัจจุบันประเทศไทย ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก ซึ่งก๊าซธรรมชาติ เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ประเภทจุลินทรีย์ที่มีอายุหลายร้อยล้านปี ที่มีอยู่ในทะเล และใช้ ลิกไนต์ หรือ ถ่านหิน ซึ่งเกิดจากการทับทมของซากพืชซากสัตว์ อายุหลายร้อยล้านปี ซึ่งอยู่ใต้ดิน เป็นพลังงานรองลงมา

โรงผลิตไฟฟ้า

โรงผลิตไฟฟ้า

ซึ่งแหล่งพลังงานทั้ง 2 แหล่ง มีวันหมด เราจึงควรใช้สอยอย่างประหยัด และสิ่งที่พวกเราจะสามารถช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมลงได้ คือการเลือกใช้พลังงานทดแทน  พลังงานทดแทนมีอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่ เรียกว่า ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

ตัวอย่างบ้านที่ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

ตัวอย่างบ้านที่ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

ระบบโซล่าเซลล์ ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ลำดับที่ ประเภทของ ระบบโซล่าเซลล์ มีแบตเตอร์รี่สำรองไฟ สามารถใช้ไฟได้ในขณะไฟดับ หรือไม่มีแสงอาทิตย์ ต่อวงจรเชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟบ้าน (ระบบไฟจากการไฟฟ้า)
1 แบบอิสระ (off-Grid) ได้ ไม่ได้
2 แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid) ไม่ได้ ได้
3 แบบผสม (นำทั้ง 2 แบบ) มาผสมกัน (Hybrid) ได้ ได้

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ ระบบโซล่าเซลล์ แบบเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า ระบบออนกริด (On-Grid) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากลงทุนไม่มาก ติดตั้งง่ายคืนทุนเร็ว และบำรุงรักษาง่าย เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ทั้งในโรงงาน และ อาคาร บ้านเรือน

ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (Solar cell on grid system)

ตัวอย่างการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออกกริด

ตัวอย่างการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออกกริด

ระบบ ออนกริด เป็นระบบที่ นำเอาแหล่งจ่ายไฟจาก 2 แหล่งจ่าย มาต่อรวมกัน ทางหนึ่งมาจากระบบสายส่งของการไฟฟ้า อีกทางหนึ่งมาจาก แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน ซึ่งแผงโซล่าเซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง หรือที่เรียกว่าไฟ DC (direct current) ไฟ้ฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ต้องแปลงไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ หรือที่เรียกว่าไฟ AC (alternating current) โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า กริดไทอินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) แล้วนำไฟ AC ที่ได้จากกริดไทอินเวอร์เตอร์ ต่อรวมเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้า

วงจรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด

วงจรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด

การเลือกใช้งานแผงโซล่าเซลล์ (Solar panels)

แผงโซล่าเซลล์ที่นิยมในปัจจุบัน คือ แผงโซล่าเซลล์ คริสตัลไลน์ (Crystalline) ซึ่งแผงโซล่าเซลล์แบบ คริสตัลไลน์ จะแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline) และ โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystaline) ซึ่งแบบ โมโนคริสตัลไลน์ จะมีความไวต่อการรับแสงได้ดีกว่า กล่าวคือ ในขณะที่แสงแดดอ่อน โมโนคริสตัลไลน์ จะผลิตกระแสไฟ ได้มากกว่าแบบ โพลีคริสตัลไลน์ แผงโซล่าที่มีขายในท้องตลาดก็จะมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งแผงใหญ่จะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแผงเล็ก

แผงโซล่าเซลล์ คริสตัลไลน์ (Crystalline)

แผงโซล่าเซลล์ คริสตัลไลน์ (Crystalline)

หลักการทำงานของ กริดไทอิเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter)

กริดไทอิเวอร์เตอร์ จะตรวจจับ ไฟ DC ที่มาจาก แผงโซล่าเซลล์ และ จะตรวจจับ ไฟAC ที่มาจากการไฟฟ้า ซึ่งขณะไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ กริดไทอิเวอร์เตอร์ จะหยุดการจ่ายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า และในขณะที่ ไฟฟ้ามาปกติ กริดไทอิเวอร์เตอร์ จะแปลงไฟ DC เป็นไฟ AC แล้วนำไปรวมกับ ไฟบ้านที่มาจากการไฟฟ้า เพื่อที่จะส่งกระแสไฟไปยังอุปกรณ์ปลายทาง หรือ โหลดต่างๆ การเลือกซื้อ ก็เลือกซื้อตามกำลังวัตต์ ที่แผงโซล่าเซลล์ส่งมา

กริดไทอิเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter)

กริดไทอิเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter)

การเลือกใช้สายไฟ DC ในระบบโซล่าเซลล์

ในการเลือกชนิดของสายไฟ DC จะใช้สายไฟชนิด PV1-F ซึ่งถูกออกแบบมาใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ สาย PV1-F ผลิตมาจากทองแดงเคลือบดีบุค  เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือตระใคร่เมื่อเกิดความชื้น และหุ้มฉนวน 2 ชั้น ทนต่อความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส

การเลือกขนาดของสายไฟกระแสตรง PV1-F

กระแส (A) รองรับแรงดันไฟฟ้า ขนาดสาย Sq.mm
30A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*1.52 mm
41A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*2.52 mm
55A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*4.02 mm
70A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*6.02 mm
98A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*102 mm
132A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*162 mm
218A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*352 mm
สาย PV1-F

สาย PV1-F

อุปกรณ์อื่นๆ

1.ข้อต่อสายไฟ ในระบบโซล่าเซลล์

ข้อต่อสาย PV1-F

ข้อต่อสาย PV1-F

2.อุปกรณ์ตัดต่อ หรือเพื่อป้องการการลัดวงจร และอุปกรณ์กันฟ้าผ่า

อุปกรณ์ตัดต่อ และ อุปกรณ์กันฟ้าผ่า

อุปกรณ์ตัดต่อ และ อุปกรณ์กันฟ้าผ่า

3.โครงสร้างรองรับแผงอะลูมิเนียม พร้อมตัวจับยึดแผงกับหลังคาชนิดต่างๆ

โครงสร้างรองรับแผงอะลูมิเนียม พร้อมตัวจับยึดแผงกับหลังคาชนิดต่างๆ

โครงสร้างรองรับแผงอะลูมิเนียม พร้อมตัวจับยึดแผงกับหลังคาชนิดต่างๆ

สรุป

การติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ แบบ ออนกริด 1 kw จะประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 750 บาทต่อเดือน สามารถคืนทุนค่าติดติดตั้งได้ภายใน 7 ปี แต่อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ประมาณ 25 ปี จึงเหมาะสมกับการเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและน่าลงทุนอย่างยิ่ง

Comments are closed.

Copyright ©2013-2018 หลังคาเมทัลชีท ระบบโซล่าเซลล์ MTBS | ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง. Developed by mtbmetalsheet.com พุทธบูชา: 02-874-1261 บางนา: 02-1155-862 www.mtbholding.com www.mtbmetalsheet.com